PDF Nyomtatás

Könyvtárhasználati szabályzat

A pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának használati szabályzata

Érvényes: 2016. január 1-jétől visszavonásig

 

A városi könyvtár szolgáltatásait mindenki igénybe veheti, aki a személyi adatait megadja, és a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri a belépési nyilatkozat aláírásával. (Ez alól kivételt képeznek a rendezvények látogatói és a szervezett keretben érkező csoportok tagjai.)

Beiratkozás

A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött.

A beiratkozás történhet olvasójegy vagy látogatójegy váltásával.

A beiratkozás fordulónapi, azaz a beiratkozás napjától számítva 1 évig érvényes.

A beiratkozáskor kért adatok:

név (asszonyoknál leánykori név is),

születési hely és idő, anyja neve,

lakhely és tartózkodási hely,

személyi (vagy egyéb) igazolványának száma,

(foglalkozás, munkahely /iskola)

e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

- könyvtárlátogatás,

- helyben olvasás,

- az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

- információszerzés a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

- számítógép és internet használata.

Aki csak a fenti szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, látogatójegy váltásával iratkozhat be.

 

Az olvasójeggyel történő beiratkozás a könyvtár által meghatározott dokumentumok kölcsönzésére is szolgál.

A beiratkozási díj egyszeri befizetésével az Olvasó valamennyi fajta dokumentumot (könyvet, folyóiratot, hangzó anyagot) kölcsönözheti.

Az érvényes tagsággal rendelkező Olvasó csak saját jogon kölcsönözhet. Jelen nem lévő, de érvényes tagsággal rendelkező Olvasó részére annak olvasójegyével kizárólag azonos címen lakó családtag kölcsönözhet.

Az elveszett olvasó- illetve látogatójegy költségtérítéssel pótolható (100,-Ft).

Kérjük, hogy az olvasó- vagy látogatójegyét minden alkalommal hozza magával!

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány (vagy más ennek használt igazolvány)

- lakcímkártya

- diákigazolvány

- 18 éven aluli tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkező felnőtt esetében az eltartó dokumentumai is és kezességvállalása.

 

A beiratkozási díjakat a Szolgáltatások --> Kölcsönzés, díjtételek menüpont tartalmazza.

 

A beiratkozási díj megfizetése alól mentesülnek:

- 16 éves kor alatti személyek (a beiratkozás napján)

- 70 éves kor felettiek (a beiratkozás napján)

- közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, múzeum) dolgozói.

 

Kedvezményben részesülnek:

- a 16 év feletti középiskolás diákok,

- nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók

- nyugdíjasok

- pedagógusok                                         .

A kedvezményre jogosultságot igazolni kell!

Családi kedvezményt az azonos címen lakó családtagok kaphatnak.

 

Pártolói tagdíjat tetszés szerinti összegben köszönettel elfogadunk.


Tájékozódás a könyvtár állományában

Könyvtárunk szabadpolcos – önkiszolgáló – rendszerben működik. Segítse Ön is az állomány rendjét megőrizni, ezért kérjük, használja az őrjegyet!

Könyvtárunk a Szirén számítógépes katalógust használja, amely a könyvtárban közvetlenül elérhető a számítógépeken.

Távoli elérést is biztosítunk a honlapunkon: www.konyvtar.pusztaszabolcs.hu.

Amennyiben igényli, szívesen adunk tájékoztatást, útmutatást a használatáról.

 

Kölcsönzés

Könyvek kölcsönzése

Egyszerre legfeljebb 10 darab könyv kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 4 hét. A határidő (általában) egyszer hosszabbítható meg (személyesen, telefonon, e-mail-ben), de új beszerzésű, előjegyzés alatt álló vagy nagyon keresett könyv határidejét nem hosszabbítjuk meg.

Amennyiben az Olvasó nem hosszabbítja meg a kölcsönzési határidőt, felszólítjuk a könyvek visszahozására. Ez esetben késedelmi díjat és postaköltséget kérünk.

Ezeket a díjakat a Szolgáltatások --> Kölcsönzés, díjtételek menüpont tartalmazza.

A könyvtár 3 felszólítást küld a késedelmes Olvasónak. Ehhez kérjük az elektronikus (e-mail) cím megadását. Ha az Olvasó a 3., tértivevényes felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumo(ka)t, a követelés behajtására hivatalos eljárást indít a könyvtár. Ennek postai, címkutatási és végrehajtási költségei is az Olvasót terhelik.

Kérünk minden használót, hogy a dokumentumokat gondosan kezelje, óvja a rongálódástól!

Amennyiben az Olvasó a könyvet elveszíti vagy megrongálja:

 • köteles a műnek egy másik, lehetőleg azonos, kifogástalan állapotban lévő példányát a könyvtárnak beadni
 • nehezen, vagy egyáltalán nem beszerezhető könyvek esetén térítési díjat fizetni. (Szépirodalom 3000,-Ft, szakirodalom 5000,-Ft.) Amennyiben a térítendő könyv leltárkönyv szerinti beszerzési értéke magasabb, mint a térítési díj, úgy azt az összeget kell megfizetni.

Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlására 2 hónap áll az olvasó rendelkezésére. Ez után a pótlásig késedelmi díjat kell fizetnie.

Más könyvtárból kölcsönzött könyv elvesztése esetében a dokumentumot a kölcsönző könyvtár feltételei szerint kell pótolni.

 

Folyóiratok kölcsönzése

Egyszerre legfeljebb 5 darab folyóirat kölcsönözhető, a kölcsönzési idő: 1 hét, amely csak kivételes esetben hosszabbítható.

Nem kölcsönözhető újságok, folyóiratok:

- legfrissebb számok

- napilapok

- helyi lapok.

A folyóiratok kölcsönzése esetében is kérjük az Olvasót, hogy ügyeljen a dokumentum állapotára!

Amennyiben az Olvasó a folyóiratot elveszíti vagy megrongálja, annak pótlására a következő lehetőségek vannak:

 • az Olvasó köteles a folyóirat kifogástalan állapotban lévő ugyanolyan példányát a könyvtárnak beadni,
 • az Olvasó köteles a folyóirat beszerzési árának kétszeresét megfizetni.

A határidő lejárta után visszahozott folyóiratokra is késedelmi díjat kell fizetni.

 

A hangzó anyagok kölcsönzése

Egyszerre legfeljebb 3 hangzó anyag (CD, DVD, stb.) kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 1 hét. A határidő nem hosszabbítható meg.

Kérjük, jelezze, ha bármilyen probléma adódott egy lemez lejátszásakor!

Amennyiben az Olvasó a hangzó anyagot elveszíti vagy megrongálja, annak pótlására a következő lehetőségek vannak:

 • az Olvasó köteles a CD, DVD kifogástalan állapotban lévő ugyanolyan példányát a könyvtárnak beadni,
 • az Olvasó köteles a CD, DVD beszerzési árának kétszeresét megfizetni.

A határidő lejárta után visszahozott hangzó anyagokra is késedelmi díjat kell fizetni.


Előjegyzés

Amennyiben kölcsönzésben van a keresett dokumentum, előjegyzés kérhető rá.

A szolgáltatás e-mail-ben kért értesítés esetén díjmentes.

A beérkezett könyvet az értesítéstől számítva legfeljebb 1 hétig, ha másik Olvasó is vár rá, csak 3 napig tesszük félre.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár saját állományában nem megtalálható műveket könyvtárközi kölcsönzéssel (más könyvtárból) beszerezzük. Az egyszeri postaköltséget az Olvasó (előre) fizeti.

A könyvtárközi kölcsönzésben kért könyvek általában 4-10 napon belül érkeznek meg, de erre a könyvtár garanciát nem tud vállalni.

(Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárból személyesen hozzuk el a dokumentumokat, ez esetben nincs postaköltség.)

Amennyiben az Olvasó az értesítéstől számított 2 héten belül nem jelentkezik a könyvért, költségére a könyvet visszaküldjük a kölcsönző könyvtárba.

A határidőket szigorúan be kell tartanunk, mivel mi is egy másik könyvtár határidejéhez vagyunk kötve, a kölcsönzési határidő (általában) nem hosszabbítható. A küldő könyvtár dönti el azt is, hogy a könyv kiadható-e kölcsönzésbe, vagy csak az olvasóteremben használható. Mindezek figyelmen kívül hagyása a könyvtárközi kölcsönzésből történő kizárást vonhatja maga után.

Könyvtárközi kölcsönzésben (ODR=Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) folyóiratok, cikkek is kérhetők eredetiben vagy másolatban.

 

Nyomtatás, fénymásolás

A szolgáltatások díj fizetése ellenében vehetők igénybe – a szerzői jogok figyelembe vételével.

A díjakat a Szolgáltatások --> Kölcsönzés, díjtételek és a Fénymásolás... menüpontok tartalmazzák.


Egyéb tudnivalók

A kölcsönzött dokumentumok továbbadása és róluk bárminemű másolat készítése tilos!

Kérjük, hogy a kikölcsönzött dokumentumok borítóján lévő jelzéseket, számokat ne távolítsa el, illetve ne ragassza át más helyre! Ezek a dokumentumok gyors kezeléséhez feltétlenül szükségesek!

Mivel a beiratkozás fordulónapi rendszerrel működik, az olvasójegyen feltüntetjük érvényességének lejáratát is. Olvasójegy nélkül nem kölcsönzünk!

Amennyiben kiskorú gyermek kölcsönöz állományunkból – a szülő olvasójegyével – a kölcsönzött dokumentumok tartalmáért a könyvtár nem vállal felelősséget! Kérjük, kísérje figyelemmel, gyermeke milyen könyveket olvas.

A kabátokat és a nagyobb táskákat, hátizsákokat az előtérben vagy a ruhatárban szíveskedjen lerakni!

Kérjük, hogy hangoskodással, telefonálással ne zavarja a könyvtár rendjét! Az olvasói térben enni, inni nem szabad!

Amennyiben bármilyen problémája merül fel az elrendezéssel, eligazodással, kereséssel kapcsolatban, forduljon a könyvtároshoz segítségért!

Szívesen fogadjuk észrevételeit, javaslatait is a jobb ellátás érdekében.

 

A könyvtári szabályokat megszegő Olvasótól a könyvtár – a többi látogató és a dokumentumállomány érdekében – a használat jogát megvonja.

A könyvtár szolgáltatásairól a könyvtárostól is kérhet tájékoztatást.


A számítógépek és az Internet használatának szabályzata

A könyvtárban 3 darab asztali számítógép áll a látogatók rendelkezésére. Kivételes esetben (hivatalos ügyek intézésére, levelezésre) a laptopot is használhatják.

Az olvasóteremben olvasói használatra kijelölt számítógépeket csak érvényes látogató- vagy olvasójeggyel rendelkező személyek használhatják, és csak a könyvtárossal egyeztetett szolgáltatásokat vehetik igénybe. A számítógépet használni kívánó Olvasónak először a könyvtárosnál kell jelentkeznie, majd ezt követően az általa kijelölt számítógép mellett foglalhat helyet. A könyvtáros szükség esetén korlátozhatja a számítógép használatának időtartamát (20-30 percben).

A gépek használatáról nyilvántartást vezetünk. Minden alkalommal a névre szóló külön géphasználati papíron (amely egyben a látogatójegy) vezetjük a használat kezdetét és végét. Távozás előtt ezt alá kell írnia a használónak.

 

A számítógép használata díjtalan, de az esetlegesen okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik a használója.

A számítógép-használat elsősorban önálló használatot jelent, de szükség esetén a könyvtáros segítségét lehet kérni.

A számítógépet használók tevékenységükkel, viselkedésükkel nem zavarhatják a könyvtár többi használóját.

A számítógép hardver és szoftver beállításai nem módosíthatóak. A felhasználó nem telepíthet sem letöltött, sem hozott számítógépes programokat.

Az Internetről letöltött anyagok tárolására nincs lehetőség, ezeket a munkaállomásokról töröljük. De a szükséges anyagok saját tároló eszközre letölthetőek. CD-ROM vagy USB-tároló a könyvtárossal egyeztetve használható. Saját eszközök a számítógépből kivezetett USB porton keresztül csatlakoztathatók.

A hálózat használata során tilosak az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozva ezekre:

 • a számítógépek beállításainak megváltoztatása
 • mások személyiségi jogainak megsértése
 • másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek)
 • fájlmegosztók használata, mp3, filmek, jogvédett anyagok letöltése
 • szoftver szándékos és tudatos illegális terjesztése
 • profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése
 • a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység
 • a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. virusok).

 

Könyvtárunk az illegálisan letöltött tartalmakért felelősséget nem vállal.

A könyvtárnak okozott károkból eredő költség a számítógép használóját terheli.

Wifi

A könyvtárban vezeték nélküli internethasználat is biztosított. A szolgáltatás saját eszközzel vehető igénybe, a hozzáféréshez jelszó ismerete szükséges, amely a könyvtárostól igényelhető.

 

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a számítógépes szolgáltatások igénybevételében szívesen segítünk, de oktatást csak külön kérésre vállalunk!

A használati szabályokat megszegőktől a könyvtár – a többi látogató és a gépállomány érdekében – a használat jogát megvonja.